1. Home
 2. /
 3. Zonnewarmte
 4. /
 5. Over ons
 6. /
 7. De organisatie
 8. /
 9. Hoe ziet de toekomstige...

Hoe ziet de toekomstige organisatiestructuur eruit?

Momenteel wordt het Zonnewarmteproject vanuit de Stichting Zonnewarmte.NL aangestuurd. Sinds de subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is toegezegd, zijn we de Zonnewarmte organisatie verder aan het optuigen. Hierbij kijken we zorgvuldig naar een aantal organisatorische uitgangspunten:

 • Participatie: iedereen moet mee kunnen doen, ook mensen met weinig kapitaal en huurders bijvoorbeeld. Ook willen we dat deelname vrijwillig is en stapsgewijs kan, op ieders eigen tempo.
 • Gezamenlijk eigendom: we willen dat het buurtwarmtenet eigendom van de bewoners is. 
 • De organisatie moet financierbaar zijn om het kapitaal voor de aanleg van het buurtwarmtenet aan te trekken. Dit stelt eisen aan het bestuur, de governance en professionaliteit van de organisatie.

De beoogde inrichting van de organisatie is als volgt:

 • Er wordt een Zonnewarmte Buurtcoöperatie opgericht waarvan de bewoners die aangesloten worden op het buurtwarmtenet lid worden. Hiermee worden bewoners gezamenlijk eigenaar van het buurtwarmtenet. De Zonnewarmte Buurtcoöperatie is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij de eerste oprichtingsvergadering worden de definitieve statuten vastgesteld. De leden bepalen met elkaar welke diensten de Buurtcoöperatie levert tegen welke tarieven, denk bijvoorbeeld aan onderhoudscontracten, en welke tarieven de Zonnewarmte buurtnet B.V. mag rekenen. Je kan daarbij denken aan de hoogte van het vastrecht.
 • Het warmtenet wordt ondergebracht in de Zonnewarmte buurtnet B.V. Dit wordt een besloten vennootschap die het warmtenet en de WKO’s (warmte- en koudeopslag) beheert. De coöperatie wordt enig aandeelhouder in de Zonnewarmte buurtnet B.V. De Zonnewarmte buurtnet B.V. krijgt van de gemeente de bevoegdheid om warmte te leveren aan de woningen in de wijk. Met een concessieopdracht voor 15-20 jaar wordt een partij hiervoor vergunninghouder. Deze concessiehouder vraagt een warmteleveringsvergunning aan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook voor de aanleg van het buurtwarmtenet en de bodemopslag is een vergunning nodig. Gebruikelijk is dat een adviesbureau dat bodemonderzoek uitvoert, een doorrekening maakt van de wateropslag in de bodem en de Omgevingsvergunning aanvraagt bij in dit geval de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). De Zonnewarmte buurtnet B.V. zorgt voor het beheer, onderhoud en alle operationele aspecten van het buurtwarmtenet, zoals het factureren aan bewoners voor het gebruik van het buurtwarmtenet (vastrecht).  
 • Er wordt een koepelcoöperatie opgericht die over bepaalde onderwerpen zeggenschap heeft in de buurtcoöperatie. Dit is nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen binnen de buurtcoöperatie en daarmee de Zonnewarmte buurtnet B.V. Als buurtbewoners bijvoorbeeld verdeeld zijn over het te voeren beleid, kan de koepelcoöperatie ingrijpen om de leveringszekerheid van de warmte te waarborgen of bovengenoemde langlopende contracten met derde partijen te respecteren. 

De organisatie wordt momenteel uitgewerkt in nauwe samenwerking met Olenz, een juridische specialist op het gebied van warmtenetten en de organisatorische inrichting hiervan.

Gemeente Haarlem
De gemeente staat garant voor de lening van Bank Nederlandse Gemeenten aan de Zonnewarmte buurtnet B.V. De gemeente is daarmee facilitator van het buurtwarmtenet. Dat houdt tevens in dat de gemeente  geen gedeeld eigenaar is van het buurtwarmtenet en daarmee niet verantwoordelijk is voor de warmtelevering aan woningen. Het eigenaarschap van het buurtwarmtenet ligt voor 100% bij de bewoners die zijn verenigd in de Zonnewarmte Buurtcoöperatie, in lijn met het uitgangspunt ‘eigen regie’ door de wijk.

Stichting Zonnewarmte.NL
Ook in de beheer- en exploitatiefase ondersteunt Stichting Zonnewarmte.NL de Zonnewarmte Buurtcoöperatie en de bewoners die deelnemen aan het buurtwarmtenet.

Wie zijn wij?

Het team We stellen ons graag aan je voor. Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen met individuele leden van het

Lees verder »

cft-topic-template