1. Home
 2. /
 3. Zonnewarmte
 4. /
 5. Over ons
 6. /
 7. De organisatie
 8. /
 9. Hoe wordt de organisatie...

Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

Het project Zonnewarmte Ramplaankwartier kent een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. De voorbereidingsfase wordt gefinancierd uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

In de voorbereidingsfase werken Stichting Zonnewarmte.NL en Gemeente Haarlem samen om de financiering van de Zonnewarmte buurtnet B.V. (voor aanleg, beheer en onderhoud van het zonnewarmtenet) rond te krijgen. Meer hierover staat hier.

De Zonnewarmte buurtnet B.V.
De Zonnewarmte buurtnet B.V. wordt een volle dochter van de Zonnewarmte buurtcoöperatie en is verantwoordelijk voor het buurtwarmtenet. Zodra aan onderstaande voorwaarden is voldaan, kan de uitvoeringsfase van het buurtwarmtenet starten:

 1. Toekenning van de Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie door het Rijk. Deze subsidie is in voorjaar 2022 toegekend.

 2. Voldoende deelnemers hebben een definitief aanbod geaccepteerd. Dit houdt in dat ze zich committeren aan het gebruik van het buurtwarmtenet, dat wil zeggen:
  • eenmalige BAK (bijdrage aansluitkosten) van de bewoners, waarvoor ze 100% ISDE subsidie kunnen krijgen
  • het jaarlijks vastrecht, (dat is de ‘Zonnewarmte opslagbundel’).
 3. Een succesvolle aanbesteding van het buurtwarmtenet, dat wil zeggen dat de prijs voor het aankopen en aanleggen binnen de begroting valt.

 4. Een leningsovereenkomst tussen de Zonnewarmte buurtnet B.V. en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met een lage rentevoet, inclusief een gemeentegarantie. Deze leningsovereenkomst en gemeentegarantie zijn nu nog concept, deze worden definitief zodra 2 en 3 rond zijn.

De inkomsten voor de Zonnewarmte buurtnet B.V. toegelicht: 
De Zonnewarmte buurtnet B.V. is geen leverancier van warmte maar een service voor seizoensopslag; de PVT-panelen op de woningen wekken immers zelf de warmte op. In de warme maanden vangen we warmte op en transporteren we dat warme water via een buurtwarmtenet naar warmte- en koudeopslagplekken (WKO’s) onder de grond. In de winter halen we dit water, het is dan zo’n 18°C, weer omhoog en voeren het via het buurtwarmtenet weer naar de woningen. Dit betekent dat de inkomsten voor de Zonnewarmte buurtnet B.V. niet uit de afgenomen warmte bestaan, maar vooral uit een opslagvergoeding, ofwel ‘vastrecht’. Hoe beter de woningen zijn geïsoleerd, hoe meer woningen gebruik kunnen maken van de gezamenlijke opslag (het buurtwarmtenet en WKO), waardoor de opslag-kosten per woning verminderen. 

Eerlijk vastrechttarief 
Het vastrechttarief, dat wil zeggen het bedrag dat de deelnemer (jaarlijks of maandelijks) afdraagt aan de Zonnewarmte buurtnet B.V., varieert per woning. Het tarief wordt gebaseerd op de totale warmtevraag, uitgedrukt in benodigde m2 PVT-panelen wat gerelateerd is aan het gebruiksoppervlak van de woning en aan het aantal bewoners. Daarbij wordt uitgegaan van een isolatie tot een warmtevraag van in ieder geval ‘schilindicator 70’, met de ambitie om eventueel nog beter te isoleren, zodat de Zonnewarmte-bundel verder omlaag kan. 

Eenmalige aansluitkosten (BAK)
Om de Zonnewarmte buurtnet B.V. te kunnen financieren is inbreng van eigen vermogen nodig. Pas wanneer er een zeker commitment is vanuit de wijk, wil een bank een lening verstrekken. Een bank moet immers voldoende garantie hebben dat de lening wordt terugbetaald. De landelijke ISDE subsidie voor aansluiting op een warmtenet bedraagt momenteel € 3.325 voor woningeigenaren. De bijdrage in de aansluitkosten bedraagt naar verwachting eveneens € 3.325. Een gebouweigenaar kan de aansluitkosten dus hoogstwaarschijnlijk van deze subsidie betalen.

Aanvullende financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten 
De gemeente faciliteert het aantrekken van vreemd vermogen via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met een garantstelling. Het jaarlijks rentetarief inclusief opslagen is in concept vastgesteld op 1,3%.

Zonnewarmte buurtcoöperatie 
De Zonnewarmte buurtcoöperatie financiert haar activiteiten uit de jaarlijkse bijdrage die bewoners als lid van de coöperatie betalen (jaarlijks door de ALV vast te stellen; vooralsnog € 12 / jr administratiekosten). Daarnaast komt er een speciale regeling voor woningen die meer of juist minder PVT-panelen op hun dak hebben dan de woning zelf nodig heeft. Deze meer- en minder-regeling wordt nog onderzocht.

Wie zijn wij?

Het team We stellen ons graag aan je voor. Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen met individuele leden van het

Lees verder »

cft-topic-template