Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.ramplaankwartier.zonnewarmte.nl van Stichting Zonnewarmte.NL. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). Stichting Zonnewarmte.NL kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt u bovenaan deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Zonnewarmte.NL aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Stichting Zonnewarmte.NL garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Stichting Zonnewarmte.NL behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website te optimaliseren of aan te passen. Stichting Zonnewarmte.NL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze websites voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

  1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Stichting Zonnewarmte.NL of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen;
  2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze website hinderen;
  3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
  4. De beveiliging van onze website niet ontwijken of hinderen;
  5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
  6. Voor (delen van) de website waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze websites te weigeren

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website van Stichting Zonnewarmte.NL berust uitsluitend bij Stichting Zonnewarmte.NL en haar licentiegevers. Stichting Zonnewarmte.NL behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website van Stichting Zonnewarmte.NL voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zonnewarmte.NL is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de website geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Stichting Zonnewarmte.NL deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Stichting Zonnewarmte.NL enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Stichting Zonnewarmte.NL  is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie

Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

  1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
  2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om Stichting Zonnewarmte.NL hier per direct van op de hoogte te stellen.

Stichting Zonnewarmte.NL heeft het recht ten allen tijde een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Stichting Zonnewarmte.NL in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Het plaatsen van content

Stichting Zonnewarmte.NL sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Stichting Zonnewarmte.NL voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt Stichting Zonnewarmte.NL zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u Stichting Zonnewarmte.NL een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Stichting Zonnewarmte.NL account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Haarlem is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.